Pages

Monday, 3 February 2014

Silsilah Prabu Siliwangi - Dipati Ukur


Sumber: http://catranagara.blogspot.com/2009/11/silsilah-prabu-siliwangi-dipati-ukur.html

Karajaan Sunda (versi naskah P Wangsakerta)


Karajaan Sunda (669-1579 M), numutkeun naskah Wangsakerta mangrupa karajaan nu ngadeg ngaganti Tarumanagara nu kabagi dua jeung 'kembaranana', Galuh. Karajaan Sunda diadegkeun ku Tarusbawa taun 591 Caka Sunda (669 M). Masih numutkeun Naskah Wangsakerta, Karajaan Sunda oge ngawengku wilayah anu kiwari jadi Provinsi Lampung sanggeus putri Karajaan Lampung nikah jeung putera mahkota Karajaan Sunda. Lampung dipisahkeun ti bagéan karajaan Sunda nu di pulo Jawa ku Selat Sunda.

Sajarah

Saméméh ngadeg salaku karajaan anu mandiri, Sunda téh mangrupa bawahan Tarumanagara. Raja Tarumanagara nu panungtung, Sri Maharaja Linggawarman Atmahariwangsa Panunggalan Tirthabumi (maréntah ukur tilu taun, 666-669 M), kawin ka Déwi Ganggasari ti Indraprahasta. Ti Ganggasari, anjeunna gaduh dua putra, duanana awéwé. Déwi Manasih, cikalna, kawin ka Tarusbawa ti Sunda, sedengkeun nu kadua, Sobakancana, kawin ka Dapuntahyang Sri Janayasa, nu salajengna ngadegkeun karajaan Sriwijaya. Nalika Linggawarman pupus, kakawasaan Tarumanagara ragrag ka minantuna, Tarusbawa. Hal ieu ngabalukarkeun pangawasa Galuh, Wretikandayun (612-702) baruntak, ngaleupaskeun diri ti Tarumanagara, sarta ngadegkeun Galuh nu mandiri. Ti pihak Tarumanagara sorangan, Tarusbawa ogé teu hayang neruskeun karajaan Tarumanagara. Tarusbawa lajeng mindahkeun kakawasaanana ka Sunda, sedengkeun Tarumanagara dirobah jadi bawahanana. Anjeunna diwastu/dijenengkeun raja Sunda dina poé Radite Pon, 9 Suklapaksa, bulan Yista, taun 519 Saka (kira 18 Méi 669 M). Sunda jeung Galuh ieu sapuk, yén wates karajaanana téh nyaéta walungan Citarum (Sunda di béh kulon, Galuh di béh wétan).

Karajaan kembar

Putra Tarusbawa nu cikal, Rarkyan Sundasambawa, pupus anom kénéh, ninggalkeun hiji putra istri, Nay Sekarkancana. Putuna ieu lajeng ditikah ku Rahyang Sanjaya ti Galuh, dugi ka gaduh putra hiji, Rahyang Tamperan. Nalika Tarusbawa pupus (723), kakawasaan Sunda ragrag ka Sanjaya, nu dina taun éta ogé hasil ngarebut kakawasaan Galuh ti Rahyang Purbasora (nu ngarebut kakawasaan Galuh ti ramana, Bratasenawa/Rahyang Séna). Ku kituna, dina leungeun Sanjaya, Sunda jeung Galuh ngahiji deui. Pikeun neruskeun kakawasaan ramana nu nikah ka putri raja Keling (Kalingga), taun 732 Sanjaya masrahkeun kakawasaan Sunda-Galuh ka putrana, Tamperan. Di Keling, Sanjaya nyepeng kakawasaan salila 22 taun (732-754), nu lajeng diganti ku putrana ti Déwi Sudiwara, Rarkyan Panangkaran.

Rahyang Tamperan ngawasa Sunda-Galuh salila tujuh taun (732-739), lajeng ngabagi kakawasaan ka dua putrana: Sang Manarah (dina carita rahayat disebut Ciung Wanara) di Galuh sarta Sang Banga (Hariang Banga) di Sunda. Sang Banga (Prabhu Kertabhuwana Yasawiguna Hajimulya) jadi raja salila 27 taun (739-766), tapi ngawasa Sundana mah ti taun 759.

Ti Déwi Kancanasari, turunan Demunawan ti Saunggalah, Sang Banga gaduh putra, ngaranna Rarkyan Medang, nu salajengna neruskeun kakawasaanana di Sunda salila 17 taun (766-783) maké gelar Prabhu Hulukujang. Kusabab putrana istri, Rakryan Medang ngawariskeun kakawasaanana ka minantuna, Rakryan Hujungkulon atawa Prabhu Gilingwesi (ti Galuh, putra Sang Mansiri), nu ngawasa Sunda salila 12 taun (783-795). Kusabab Rakryan Hujungkulon ieu ogé putraan istri, mangka kakawasaan Sunda lajeng ragrag ka minantuna, Rakryan Diwus (gelar Prabu Pucukbhumi Dharmeswara) nu ngawasa salila 24 taun (795-819). Ti Rakryan Diwus, kakawasaan Sunda ragrag ka putrana, Rakryan Wuwus, nu nikah ka putrana Sang Welengan (raja Galuh, 806-813). Kakawasaan Galuh ogé ragrag ka anjeunna nalika dahuanana, Sang Prabhu Linggabhumi (813-842), pupus. Kakawasaan Sunda-Galuh dicepeng ku Rakryan Wuwus (kalawan gelar Prabhu Gajahkulon) dugi ka pupusna taun 891.

Sapupusna Rakryan Wuwus, kakawasaan Sunda-Galuh ragrag ka adi beuteungna ti Galuh, Arya Kadatwan. Ngan, kusabab teu dipikaresep ku para pangagung ti Sunda, anjeunna ditelasan (895), sedengkeun kakawasaanana diturunkeun ka putrana, Rakryan Windusakti. Kakawasaan ieu lajeng diturunkeun ka putra cikalna, Rakryan Kamuninggading (913). Rakryan Kamuninggading ngawasa Sunda-Galuh ukur tilu taun, sabab lajeng direbut ku adina, Rakryan Jayagiri (916). Rakryan Jayagiri ngawasa salila 28 taun, lajeng diwariskeun ka minantuna, Rakryan Watuagung, taun 942. Neruskeun dendam kolotna, Rakryan Watuagung direbut kakawasaanana ku alona (putra Kamuninggading), Sang Limburkancana (954-964). Ti Limburkancana, kakawasaan Sunda-Galuh diwariskeun ka putra cikalna, Rakryan Sundasambawa (964-973). Ku sabab teu gaduh putra, ti Sundasambawa kakawasaan téh ragrag ka adi beuteungna, Rakryan Jayagiri (973-989).

Rakryan Jayagiri ngawariskeun kakawasaanana ka putrana, Rakryan Gendang (989-1012), diteraskeun ku putuna, Prabhu Déwasanghyang (1012-1019). Ti Déwasanghyang, kakawasaan diwariskeun ka putrana, lajeng ka putuna nu ngadamel prasasti Cibadak, Sri Jayabhupati (1030-1042). Sri Jayabhupati téh minantuna Dharmawangsa Teguh ti Jawa, mitoha raja Érlangga (1019-1042).

Ti Sri Jayabhupati, kakawasaan diwariskeun ka putrana, Dharmaraja (1042-1064), lajeng ku incu minantuna, Prabhu Langlangbhumi ((1064-1154). Prabu Langlangbhumi diteraskeun ku putrana, Rakryan Jayagiri (1154-1156), lajeng ku putuna, Prabhu Dharmakusuma (1156-1175). Ti Prabu Dharmakusuma, kakawasaan Sunda-Galuh diwariskeun ka purtana, Prabhu Guru Dharmasiksa, nu maréntah salila 122 taun (1175-1297). Dharmasiksa mingpin Sunda-Galuh ti Saunggalah salila 12 taun, tapi lajeng mindahkeun puseur pamaréntahanana ka Pakuan Pajajaran, balik deui ka tempat munggaran karuhunna (Tarusbawa) mingpin karajaan Sunda.

Sapupusna Dharmasiksa, kakawasaan Sunda-Galuh turun ka putrana nu cikal, Rakryan Saunggalah (Prabhu Ragasuci), nu ngawasa salila genep taun (1297-1303). Prabhu Ragasuci lajeng digentos ku putrana, Prabhu Citraganda, nu ngawasa salila dalapan taun (1303-1311), lajeng ku turunanana deui, Prabu Linggadéwata (1311-1333). Kusabab putrana istri, Linggadéwata nurunkeun kakawasaanana ka minantuna, Prabu Ajiguna Linggawisésa (1333-1340), lajeng ka Prabu Ragamulya Luhurprabawa (1340-1350). Ti Prabu Ragamulya, kakawasaan diwariskeun ka putrana, Prabu Maharaja Linggabuanawisésa (1350-1357), nu dina panungtung kakawasaanana perlaya di Bubat (baca Perang Bubat). Kusabab nalika kajadian di Bubat, putrana -- Niskalawastukancana -- alit kénéh, kakawasaan Sunda saheulaanan dicepeng k Patih Mangkubumi Sang Prabu Bunisora (1357-1371).

Sapupusna Prabu Bunisora, kakawasaan balik deui ka putrana Linggabuana, Niskalawastukancana, nu lajeng ngawasa salila 104 taun (1371-1475). Ti istri nu kahiji, Nay Ratna Sarkati, anjeunna gaduh putra Sang Haliwungan (Prabu Susuktunggal), nu dipasihan kakawasaan bawahan di wewengkon kuloneun Citarum (wewengkon asal Sunda). Prabu Susuktunggal nu ngawasa ti Pakuan Pajajaran, ngaropéa puseur pamaréntahan ieu ku ngadegkeun karaton Sri Bima Punta Narayana Madura Suradipati. Pamaréntahanana kawilang lila (1382-1482), sabab geus dimimitian nalika ramana ngawasa kénéh di wewengkon wétan.

Ti Nay Ratna Mayangsari, istrina nu kadua, anjeunna gaduh putra Ningratkancana (Prabu Déwaniskala), nu neruskeun kakawasaan ramana di wewengkon Galuh (1475-1482).

Susuktunggal jeung Ningratkancana ngahijikeun ahli warisna ku nikahkeun Jayadéwata (putra Ningratkancana) ka Ambetkasih (putra Susuktunggal). Taun 1482, kakawasaan Sunda jeung Galuh dihijikeun deui ku Jayadéwata (gelarna Sri Baduga Maharaja). Sapupusna Jayadéwata, kakawasaan Sunda-Galuh turun ka putrana, Prabu Surawisésa (1521-1535), lajeng Prabu Déwatabuanawisésa (1535-1543), Prabu Sakti (1543-1551), Prabu Nilakéndra (1551-1567), sarta Prabu Ragamulya atawa Prabu Suryakancana (1567-1579). Prabu Suryakancana ieu mangrupakeun pamingpin karajaan Sunda-Galuh anu pamungkas, sabab sanggeus sababaraha kali ditarajang ku pasukan ti Kasultanan Banten, dina taun 1579 mah serangan ti Banten téh nepi ka ngaruntagkeun kakawasaanana.

 Raja-raja Karajaan Sunda

Di handap ieu runtuyan raja-raja nu kungsi mingpin Karajaan Sunda numutkeun naskah Pangéran Wangsakerta (mangsa kawasa dina Maséhi):

   1. Tarusbawa (minantu Linggawarman, 669 - 723)
   2. Harisdarma, atawa Sanjaya (minantu Tarusbawa, 723 - 732)
   3. Tamperan Barmawijaya (732 - 739)
   4. Rakeyan Banga (739 - 766)
   5. Rakeyan Medang Prabu Hulukujang (766 - 783)
   6. Prabu Gilingwesi (minantu Rakeyan Medang Prabu Hulukujang, 783 - 795)
   7. Pucukbumi Darmeswara (minantu Prabu Gilingwesi, 795 - 819)
   8. Rakeyan Wuwus Prabu Gajah Kulon (819 - 891)
   9. Prabu Darmaraksa (adi beuteung Rakeyan Wuwus, 891 - 895)
  10. Windusakti Prabu Déwageng (895 - 913)
  11. Rakeyan Kamuning Gading Prabu Pucukwesi (913 - 916)
  12. Rakeyan Jayagiri (minantu Rakeyan Kamuning Gading, 916 - 942)
  13. Atmayadarma Hariwangsa (942 - 954)
  14. Limbur Kancana (putra Rakeyan Kamuning Gading, 954 - 964)
  15. Munding Ganawirya (964 - 973)
  16. Rakeyan Wulung Gadung (973 - 989)
  17. Brajawisésa (989 - 1012)
  18. Déwa Sanghyang (1012 - 1019)
  19. Sanghyang Ageng (1019 - 1030)
  20. Sri Jayabupati (Detya Maharaja, 1030 - 1042)
  21. Darmaraja (Sang Mokténg Winduraja, 1042 - 1065)
  22. Langlangbumi (Sang Mokténg Kerta, 1065 - 1155)
  23. Rakeyan Jayagiri Prabu Ménakluhur (1155 - 1157)
  24. Darmakusuma (Sang Mokténg Winduraja, 1157 - 1175)
  25. Darmasiksa Prabu Sanghyang Wisnu (1175 - 1297)
  26. Ragasuci (Sang Mokténg Taman, 1297 - 1303)
  27. Citraganda (Sang Mokténg Tanjung, 1303 - 1311)
  28. Prabu Linggadéwata (1311-1333)
  29. Prabu Ajiguna Linggawisésa (1333-1340)
  30. Prabu Ragamulya Luhurprabawa (1340-1350)
  31. Prabu Maharaja Linggabuanawisésa (nu perlaya dina Perang Bubat, 1350-1357)
  32. Prabu Bunisora (1357-1371)
  33. Prabu Niskalawastukancana (1371-1475)
  34. Prabu Susuktunggal (1475-1482)
  35. Jayadéwata (Sri Baduga Maharaja, 1482-1521)
  36. Prabu Surawisésa (1521-1535)
  37. Prabu Déwatabuanawisésa (1535-1543)
  38. Prabu Sakti (1543-1551)
  39. Prabu Nilakéndra (1551-1567)
  40. Prabu Ragamulya atawa Prabu Suryakancana (1567-1579)


Hubungan jeung Éropah

Karajaan Sunda geus lila boga hubungan dagang jeung bangsa-bangsa lian kaasup bangsa Éropah. Karajaan Sunda ogé malah pernah ngalakukeun hubungan politik jeung bangsa Portugis. Dina taun 1522, karajaan Sunda nandatangan pajangjian Sunda-Portugis anu dina pajangjian éta téh Portugis dibeunangkeun ngawangun bénténg di palabuan Sunda Kalapa. Sabagé bayaranna, Portugis dikudukeun mantuan karajaan Sunda dina nyanghareupan serangan ti Demak sarta Cirebon nu karek misahkeun diri ti karajaan Sunda.

 Rujukan

    * Aca. 1968. Carita Parahiyangan: naskah titilar karuhun urang Sunda abad ka-16 Maséhi. Yayasan Kabudayaan Nusalarang, Bandung.
    * Ayatrohaédi. 2005. Sundakala: cuplikan sejarah Sunda berdasarkan naskah-naskah "Panitia Wangsakerta" dari Cirebon. Pustaka Jaya, Jakarta.
    * Édi S. Ékajati. 2005. Polemik Naskah Pangeran Wangsakerta. Pustaka Jaya, Jakarta. ISBN 979-419-329-1
    * Yoséph Iskandar. 1997. Sejarah Jawa Barat: yuganing rajakawasa. Geger Sunten, Bandung.

Saméméh ngadeg salaku karajaan anu mandiri, Sunda téh mangrupa bawahan Tarumanagara. Raja Tarumanagara nu panungtung, Sri Maharaja Linggawarman Atmahariwangsa Panunggalan Tirthabumi (maréntah ukur tilu taun, 666-669 M), kawin ka Déwi Ganggasari ti Indraprahasta. Ti Ganggasari, anjeunna gaduh dua putra, duanana awéwé. Déwi Manasih, cikalna, kawin ka Tarusbawa ti Sunda, sedengkeun nu kadua, Sobakancana, kawin ka Dapuntahyang Sri Janayasa, nu salajengna ngadegkeun karajaan Sriwijaya. Nalika Linggawarman pupus, kakawasaan Tarumanagara ragrag ka minantuna, Tarusbawa. Hal ieu ngabalukarkeun pangawasa Galuh, Wretikandayun (612-702) baruntak, ngaleupaskeun diri ti Tarumanagara, sarta ngadegkeun Galuh nu mandiri. Ti pihak Tarumanagara sorangan, Tarusbawa ogé teu hayang neruskeun karajaan Tarumanagara. Tarusbawa lajeng mindahkeun kakawasaanana ka Sunda, sedengkeun Tarumanagara dirobah jadi bawahanana. Anjeunna diwastu/dijenengkeun raja Sunda dina poé Radite Pon, 9 Suklapaksa, bulan Yista, taun 519 Saka (kira 18 Méi 669 M). Sunda jeung Galuh ieu sapuk, yén wates karajaanana téh nyaéta walungan Citarum (Sunda di béh kulon, Galuh di béh wétan).

Thursday, 10 October 2013

Anakku...

Anakku,
Ketika aku tua,
aku berharap kau mengerti dan sabar padaku.
Ketika aku memecahkan piring atau menjatuhkan sop dari meja karena penglihatanku berkurang.
Aku berharap kamu tidak berteriak memarahiku,
Orang yang sudah tua sangat sensitif.
Milikilah belas kasih ketika kamu harus berteriak marah.

Ketika lisanku berkurang dan aku tidak bisa mendengar apa yang kamu katakan,
Aku berharap kamu tidak berteriak padaku, “Ulangi apa yang kamu katakan atau tuliskan!”
Aku minta “maaf” anakku.
Aku “menua”.

Ketika lututku melemah, aku berharap kamu sabar membantuku berdiri.Seperti dulu aku melakukannya padamu, ketika kamu kecil,
Ketika kamu belajar bagaimana berjalan.
Mohon tahan terhadapku.

Ketika aku tetap mengulangi perkataanku mengenai ingatan-ingatanku yang salah.Aku berharap kamu tetap mendengarkanku.
Aku mohon jangan menertawaiku atau tidak suka mendengarkanku.

Kamu ingat ketika kamu kecil dan ingin balon?Kamu begitu bertingkah berlebihan, melakukan apapun dan menangis,
sampai kamu mendapatkan apa yang kamu mau.

Aku mohon, maafkan bauku juga.Bauku seperti orang yang tua.
Aku mohon, jangan memaksaku dengan keras untuk mandi.
Tubuhku lemah.

Orang yang tua mudah sakit ketika mereka kedinginan.
Aku berharap aku tidak mempermalukanmu.
Ingatkah kamu ketika kamu kecil?
Aku mengejar dan menangkapmu karena kau tidak mau mandi.

Aku berharap engkau bisa sabar denganku.Ketika aku mulai mudah ngambek dan mengomel.
Itu semua bagian dari “tua”.
Kamu akan mengerti ketika kamu semakin tua.

Dan jika kamu memiliki sisa waktu, aku berharap kita bisa berbincang-bincang walau hanya sebentar.Aku selalu sendiri setiap waktu dan tidak memiliki satupun teman untuk berbincang-bincang.
Aku tahu kamu sibuk bekerja.
Sekalipun kamu tidak tertarik pada ceritaku,
mohon luangkanlah waktu untukku.

Ingatkah kamu ketika masih kecil?Aku meluangkan waktu untuk mendengarkan ceritamu tentang mainan dan boneka-bonekamu?
Ketika waktu itu datang, aku sakit dan terbaring di tempat tidur.
Aku berharap kamu sabar merawatku.

Aku minta maaf,jika tiba-tiba buang air di tempat tidur atau menyusahkanmu.
Aku berharap kamu sabar merawatku sampai akhir hidupku.

Aku akan pergi dalam waktu yang tidak lama lagi.Ketika waktu kematianku datang,
Aku berharao kamu bisa memegang tanganku
dan memberiku kekuatan untuk menghadapi “mati”.

Dan jangan cemas,Ketika nanti aku bertemu Tuhan, aku akan berbisik pada-Nya.
Untuk memberkatimu dan merahmatimu,
Karena kamu mencintai ibu dan ayahmu
Terima kasih banyak telah mencintai ibu dan ayahmu.
Terima kasih banyak telah merawat kami,
Kami mencintaimu dengan banyak cinta….

-Ibu dan Ayah-


*copas

Wednesday, 19 May 2010

Senang dan bangganya orang tua

Banyak sekali teman saya yang suka bilang "Saya belum sempat bikin orang tua saya senang" atau "Saya belum bikin bangga orang tua" dan kalimat-kalimat sejenis itu. Hmm... saya sangat berharap semoga kalimat itu tidak akan pernah keluar dari mulut anak saya.

Bila tiba saatnya saya meninggalkan dunia ini, saya yakin bahwa saya tidak akan pernah kecewa dengan anak-anak saya. Mereka pasti sudah bikin saya senang dan bangga.

Ketika anak saya sekolah, apakah yang membuat saya senang dan bangga hanya prestasi sebagai siswa teladan atau juara ini itu? Bukan. Yang bikin saya senang dan bangga adalah kegembiraan mereka berangkat ke sekolah dan mempelajari banyak hal. Punya banyak teman, bermain, dan tumbuh dengan sehat.

Ketika anak saya masuk dunia kerja, apakah yang membuat saya senang dan bangga adalah ketika mereka bisa mendapat uang banyak dalam waktu cepat atau kenaikan jabatan? Bukan, yang membuat saya senang dan bangga adalah ketika mereka belajar hidup mandiri, menyelesaikan masalah sendiri dan menjadi dewasa.

Setelah mereka berkeluarga, apakah yang membuat saya senang adalah ketika mereka datang dan membawakan makanan dan hadiah yang bagus-bagus? Bukan, yang membuat saya senang adalah ketika mereka bisa membentuk keluarganya sendiri, tidak menyusahkan orang lain, dan bisa mendidik anak anak mereka dengan baik.

Untuk anak-anakku, tidak usah khawatir bahwa kalian tidak cukup bikin ayahmu ini senang dan bangga. Kehadiran dan kegembiraan kalian sudah lebih dari cukup untuk membayar itu semua. Ketika nanti ayahmu meninggalkan dunia ini, iringilah dengan senyum. Karena kalian telah membuat ayahmu ini senang dan bangga melebihi apapun.

Untuk teman-temanku yang sudah ditinggalkan orang tuanya, tersenyumlah. Karena kalian sudah menjadi anak yang menyenangkan dan membanggakan orang tua kalian. Walaupun kalian tidak menyadarinya.

Friday, 12 March 2010

Membeli Teman

Banyak sekali yg bilang kalau uang tidak bisa membeli pertemanan. Pendapat ini sudah lama sekali beredar. Masa sih? Saya sih tidak pernah berusaha untuk membuktikan pendapat itu benar atau salah. Karena saya bukan orang yang punya kelebihan uang untuk dibuang-buang.

Tapi ternyata ada beberapa orang yang mengandalkan uang untuk 'membeli' temannya. Bisa berupa sering traktir temennya atau bahkan suka bagi-bagi uang secara langsung maupun tidak. Bagi-bagi uangnya bisa berupa sering minjemin ke temen yang 'katanya' membutuhkan, kasih proyek ke temen dengan harga yang lebih mahal, atau apapun bentuknya, yang penting sang teman bisa mendapatkan uang.

Saya pernah kenal dengan seseorang yang sangat suka membawa makanan atau minuman ke kantornya. Dengan cara itu, dia akan senang sekali karena banyak rekan sekantornya yang akan datang ke meja dia, sedikit basa-basi padahal tujuan utamanya adalah menghabiskan makanan yang ada di meja. Kalau dia tidak membawa makanan atau minuman, dia akan merasa sangat tidak pede kalau masuk kantor.

Ada yang suka menjadi bos, kalau sedang makan bersama di suatu tempat, dia akan mengeluarkan uang paling besar untuk membayar, tidak jarang juga dia yang membayari semua tagihan.

Ada juga yang hampir selalu membeli barang-barang yang menjadi pembicaraan hangat di kalangan rekannya. Kalau lagi ramai membicarakan satu jenis HP baru, hampir bisa dipastikan dia juga akan berusaha membeli HP tersebut. Kalau bisa sih jadi yang pertama, wah pasti dia akan sangat senang.

Salah satu yang paling ekstrem pernah kejadian di sebuah tempat bilyard. Si bos sengaja menyimpan uang 1 juta di tiap-tiap lubang, siapapun yang bisa memasukan bola ke lubang itu akan mendapatkan uangnya. Beruntung sekali yang main bilyar sama dia, karena si bos sebenarnya tidak terlalu jago main bilyar, jadi hampir bisa dipastikan uang itu akan masuk ke kantong teman main bilyarnya.

Seringkali saya kasihan dengan orang-orang yang menghabiskan uang banyak untuk 'membeli' temannya. Banyak dari mereka sebenarnya cukup layak untuk menjadi teman sejati. Walaupun tidak jarang yang memang pada dasarnya adalah orang yang sangat sulit untuk menjadi teman dekat bagi kebanyakan orang. Buat yang memang memiliki modal banyak untuk 'membeli' temannya, hal itu mungkin tidak akan menjadi masalah. Tapi bagi yang modalnya pas-pasan? Berapa lamakah dia bisa bertahan seperti itu?

Bersyukurlah bagi yang bisa punya banyak teman atau tidak ada kesulitan untuk mencari teman baru. Jangan lupa, di rumah seberanya ada 'teman' yang akan selalu siap dan setia menjadi teman sejati. Orang tua, kakak, adik, saudara atau anak. Dan semuanya pasti siap menjadi teman dengan gratis.

Thursday, 20 August 2009

note dari www.lib.ui.ac.id

Lg cari2 referensi, nemu www.lib.ui.ac.id, trus ada note keren

Ada orang tahu,
dan dia tahu bahwa ia tahu,
dialah orang pandai.
Janganlah segan bertanya kepadanya ....

Ada orang tahu,
dan dia tidak tahu bahwa ia tahu,
dialah orang pelupa,
Janganlah sungkan mengingatkannya...

Ada orang tidak tahu,
dan dia tahu bahwa ia tidak tahu,
dialah orang lugu.
Janganlah sungkan mengajarkannya...

Ada orang tidak tahu,
dan tidak tahu bahwa ia tidak tahu,
dialah orang bodoh.
Jauhilah pengaruhnya...

pasti banyak yang inget seseorang terutama di kantor :D

Friday, 30 January 2009

Teror di mobil

Teror di mobil

as published in herworld magazine feb 2008

“Awas portal!” sambil menundukkan kepala
“eh..eh ada bis dari kiri tuh..” sambil badan condong ke kanan
“Iiih.!!” Sambil memejamkan mata, badan berkerut dan kaki diangkat

Jeritan jeritan kecil dan aksi seperti itu tentunya sudah menjadi menu standar di kuping para pria yang sedang menyupiri wanita. Pertama-tama saya mengalami hal itu, saya ber asumsi bahwa cara nyetir saya memang masih agak mengerikan. Maklumlah anak muda dan masih baru-baru bisa nyetir. Tapi setelah saya semakin jago nyetir dan berhasil mendapatkan pengakuan dari teman-teman dekat saya sebagai salah satu orang yang menyupir dengan tingkat kenyamanan dan keamanan penumpang yang tinggi, ternyata jumlah jeritan-jeritan itu tidak berkurang kalau sedang menyupiri ibu, pacar atau teman wanita saya. Kenapa ya?

Hal ini sempat jadi pembahasan hangat di tempat nongkrong kami. Karena kami semua merasa sebal, kami membuat penelitian singkat dengan beberapa percobaan kecil untuk mencari solusi jeritan-jeritan yang mengganggu konsentrasi itu. Kami berusaha keras meningkatkan performa cara menyetir. Hasilnya? Biarpun kami sudah berusaha menyetir seaman mungkin (dalam beberapa kejadian, mobil teman saya diklakson oleh mobil di belakangnya yang tidak sabar), jeritan-jeritan masih tetap ada dengan jumlah yang hampir tidak berkurang. Bingung bukan?

Kuantitas dan kualitas teriakan-terian itu berbanding lurus dengan kedekatan hubungan antara yang menyupir (pria) dan yang disupiri (wanita). Dalam artian, semakin dekat ikatan hubungan keduanya, maka jumlah jeritan akan semakin sering terdengar. Paling parah tentunya jika seorang anak yang sedang menyupiri ibunya. Bisa-bisa sepanjang jalan menjadi kuliah singkat tentang cara berkendara yang aman dst dst dst.

Apabila kondisinya dibalik, sang wanita yang nyetir dan pria yang disetiri melakukan banyak protes tentang cara menyetirnya, 90% kemungkinan kalimat pertama yang akan diucapkan adalah “Diem ah, bawel!” Dan buat pasangan, biasanya akan dilanjutkan dengan perang mulut dan akhirnya jadi berantem. Padahal, hampir semua teman saya mengeluhkan cara menyetir ibu, pacar, atau istri mereka yang masih jauh dari memuaskan. Hal ini sudah dibuktikan dengan adanya keluhan hampir semua sopir yang saya kenal apabila melihat mobil yang posisinya bikin kagok semua orang dan akhirnya bikin macet “Pasti sopirnya cewe’!!”

Kadang saya suka iri dengan supir bis dan angkutan umum lain. Mereka jelas-jelas merupakan salah satu komunitas pengemudi kendaraan dengan tingkat keamanan dan kenyamanan paling parah di muka bumi ini. Jangankan ibu hamil, seorang peraih medali emas beladiri sekalipun bisa memejamkan mata saking ngeri-nya dengan akibat yang bisa terjadi oleh maneuver-manuver luar biasa mereka.Tapi mereka tidak pernah ambil pusing dengan semua kengerian dan protes para penumpang. Kalau ada yang protes, mereka tinggal bilang “Turun aja kalo takut”

Satu hal yang kami heran, Jeritan dan protes sangat jarang terdengar sampai hampir tidak terdengar sama sekali apabila wanita yang kami supiri masih dalam status PDKT alias ‘pendekatan’. Padahal pada waktu statusnya hanya sebagai teman, mereka cukup bawel mengomentari cara menyetir kami. Ketika statusnya ‘meningkat’ menjadi calon pacar, komentar hampir tak terdengar. Setelah resmi jadi pacar, barulah mereka kembali bawel dengan intensitas yang lebih dari 2 kali lipat dibanding sebelumnya. Berdasar kejadian itu, teman saya mengambil kesimpulan bahwa wanita adalah penipu terbesar dengan mengganti ‘kemasan’ ketika barang dipasarkan, hahaha.

Seorang istri sangat kesal karena suaminya yang sedang menemani dia memasak di dapur tak henti-hentinya memberi instruksi tentang cara memasak kepadanya. Mulai dari member garam, cara mengaduk sayur sampai besarnya potongan tempe yang akan digoreng. Setelah beberapa lama, dia membentak suaminya “Sudahlah, aku jauh lebih tau mengenai masakan dan cara memasak daripadamu. Kamu tunggu di ruang tengah saja sambil nonton TV!” Suaminya dengan tenang meninggalkan dapur “Begitulah yang kurasakan kalau lagi menyetir mobil.”

Tabungan kesalahan

Tabungan kesalahan

as published in herworld magazine


Salah satu teman saya pernah memberi saran, Kalau kamu mau punya tabungan atau dana cadangan yang bisa dipakai dalam kondisi mendesak, berikanlah semua penghasilanmu ke istrimu, karena wanita cenderung lebih bisa menabung dibanding laki-laki. Walaupun pendapat ini tidak diterima sepenuhnya oleh teman-teman yang lain, tapi ada satu hal yang kita bisa sepakati bersama dalam hal tabung menabung ini. Yaitu, wanita sangat pandai dalam menabung kesalahan kaum pria! Nah lho, apa lagi tuh?

Hampir tidak ada kaum pria yang tidak pernah berdebat atau bertengkar dengan wanita. Entah dengan istri, pacar, adik atau ibunya. Hal yang tidak bisa kami mengerti adalah, apapun materi perdebatan atau pertengkarannya, hampir semuanya berakhir dengan kesalahan yang ada di kaum pria. Apabila dalam materi utama perdebatan sang wanita yang jelas-jelas kalah, maka mereka akan dengan cara yang ajaib akan memutarbalikkan kata-kata dengan fakta-fakta lama ataupun baru sehingga posisi pria berada pada pihak yang salah atau paling tidak mereka berimbang.

Membingungkan? Begitulah yang kami pikirkan. Contoh kasus yang paling mudah tentunya di rumah. Sering sekali kita diomeli oleh ibu kita mengenai hal-hal kecil

“Kata Papa, kamu kemarin harus bayar denda perpanjangan STNK ya?”
“Iya Ma, soalnya waktu lagi ngurus suratnya, datanya susah dicari di kantor polisi. Karena udah sore, terpaksa datang lagi besoknya dan kena denda deh.”
“Kan Mama udah bilang, kalo ngurus surat-surat itu ngga bisa mepet-mepet.”
“Lha, Mama kan ngasih uangnya baru minggu lalu.”
“Kamu kan harusnya udah siapin kalau bisa sebulan sebelumnya. Jadi begitu Mama kasih uangnya, kamu tinggal berangkat ke kantor polisi. Kalau udah gini kan jadi rugi kita. Kamu itu apa-apa selalu dianggap gampang. Tugas kuliah ngga pernah dikerjain kalau belum deadline, belajar cuma kalau menjelang ujian. Nanti kalau kamu kerja mau jadi apa? Sekarang kamu kerjain apa yang kamu bisa kerjain deh. Kamar berantakan ngga pernah mau beresin ... bla ... bla ...”

Itulah salah satu ilustrasi yang paling umum dihadapi kaum pria. Cuma gara-gara kena denda STNK, jadinya malah disuruh beresin kamar. Padahal kan yang salah dalam urusan STNK itu jelas dari pihak kepolisian yang tidak memiliki filing yang baik. Tapi di ujung pembicaraan malah jadi si anak yang punya banyak dosa. Hebat memang.

Kalau di kasus yang melibatkan pria dan wanita yang sedang pacaran, kasusnya akan jauh lebih kompleks. Karena kalau si pria tidak cukup peka terhadap situasi yang sedang dihadapi, bersiaplah untuk menghadapi peperangan ngga penting yang bisa berakibat fatal ke arah PHK, alias Putus Hubungan Kekasih.

“Kamu itu janjian kok suka telat!”
“Kamu gimana sih. Aku kan udah bilang bakal telat sedikit. Tadi aku nunggu bos buat tanda tangan laporan, tau? Aku juga ngga pernah ngomel kalo kamu kena macet atau nunggu kamu yang lagi ngurusin mobil di garasi sementara aku harus duduk manis nemenin mama kamu ngobrol. Emangnya enak ya? Belum lagi kalo kamu bla ... bla ... bla ...”

Situasi selanjutnya sudah bisa ditebak. Rencana jalan-jalan hari itu akan berantakan karena sang wanita akan cemberut seharian atau malah acara yang sudah direncanakan seminggu sebelumnya akan batal sama sekali. Hal terburuk yang akan terjadi adalah keluarnya kalimat…

“Kalau gitu, mendingan kamu cari perempuan lain deh”

Nah lho, pusing kan? Ada teman saya yang memberi pepatah sederhana, kalau kamu adu argumen sama perempuan, menang jadi babu, kalah jadi karang (pepatah aslinya: menang jadi abu, kalah jadi arang). Maksudnya, kalaupun pria menang argumen, bersiaplah untuk jadi babu karena wanita tidak akan membiarkan pria menang argumen untuk alasan apapun, setidaknya dia akan merepotkan si pria sampai merasa seperti jadi babu. Dan kalau dalam argumen itu si pria kalah, bersiaplah untuk jadi karang yang cukup kuat untuk menghadapi badai omelan dari wanita, hahaha.

Terkadang, adu argumen atau pertengkaran terjadi untuk hal-hal yang paling tidak terpikirkan dalam otak kaum pria.

“Sayang, aku mending pake sepatu yang coklat atau biru, ya?”
“Hmm, yang coklat.”
“Emangnya kenapa kalau yang biru? Jelek ya? Kan aku suka pake yang biru. Jadi kemarin waktu aku pake yang biru itu jelek? Kamu suka ya kalau lihat aku jelek? Kamu gimana sih. Kalau emang udah ngga suka sama aku dan pengen cari perempuan lain, bilang aja. Atau kamu emang udah ada perempuan lain ya? Ngaku aja. Udah ah aku ngga jadi pergi hari ini, kamu pergi aja sama selingkuhan kamu itu ... bla ... bla ... bla”

Saya bisa membayangkan ekpresi sang pria itu. Entah pacar atau suaminya, yang pasti dia akan bingung setengah mati. Salah gue apa ya? Apakah kemarin waktu dia ngga ngasih komentar tentang sepatu yang biru itu termasuk kesalahan?

Ada satu hal lagi yang perlu kami catat dalam hal tabungan kesalahan ini. Jangka waktu tabungannya jauh lebih lama dibanding semua jenis tabungan yang ada di dunia ini. Jadi jangan berharap pria yang pernah ketahuan selingkuh akan aman dan sejahtera hidupnya setelah sang istri memaafkan kesalahannya. Saya pernah secara tidak sengaja menengar perdebatan orang tua salah satu teman saya, dan sang ibu dengan tegas mengungkit kesalahan sang ayah yang pernah ditaksir sama sekertarisnya 40 tahun yang lalu! Padahal kan tidak terjadi perselingkuhan pada waktu itu. Luar biasa.

Lirikan maut

Lirikan maut

As published in herworld magazine april 2008

Beberapa hari yang lalu saya melihat salah satu tayangan infotainment. Topik yang dibahas pada hari itu tentang salah satu pasangan bahagia yang akan melangsungkan pernikahan dalam waktu dekat. Ketika sang pria ditanya mengenai ketetapan hatinya untuk menikah dan meninggalkan kehidupan bujangan yang serba bebas, dia hanya tertawa dan berkata “Yah kalau maunya bebas terus sih, kapan bisa punya keluarga? Lagian dia ini cukup bebas kok, aku ngga banyak diatur-atur, kalau cuma lirik-lirik perempuan lain sih, ngga apa-apa, hahaha” sambil melihat ke arah sang calon istri. Sementara saya yakin hampir semua pemirsa TV pada saat itu bisa melihat raut muka sang perempuan yang sama sekali tidak setuju dengan pernyataan itu. Rupanya sang pria menyadari hal itu, “Yaa, kan cuma ngelirik doang, yang. Ngga apa apa dong. Hehe”

Apakah sang perempuan cukup puas? Saya yakin tidak. Sebagaimana halnya mayoritas perempuan yang saya kenal. Ketika mereka ditanya “Bolehkah pasanganmu ngelirik perempuan lain, lagi jalan-jalan ataupun di lingkungan rumah?” Kata TIDAK sebagai jawaban mereka tidak akan membutuhkan waktu sampai 1 detik untuk keluar dari mulut.

Pernah suatu waktu kami ngongkrong di salah satu mal terkenal di Jakarta. Sebagai serombongan laki-laki normal, tentunya kami hampir selalu mengomentari perempuan-perempuan yang lewat dengan berbagai dandanan. Diantara kami ada seorang teman yang mengajak pacarnya ikut nongkrong dengan kami. Melihat kelakuan kami yang 'sangat laki-laki' tersebut, dia berkomentar (dengan sewot tentunya) “kenapa sih laki-laki kelakuannya sama di semua tempat? ngga abg, ngga kakek-kakek, kalau liat perempuan kinclong dikit, berisiknya setengah mati, huh” Kami hanya saling lihat, terus ketawa berbarengan.

Masalah larangan lirik melirik ini ternyata sudah menjadi harga mati di kalangan perempuan semua usia. Saya pernah punya tetangga sunda yang sudah berusia lanjut, suatu sore hari yang cerah, saya sedang duduk di depan rumah mendengar omelan sang nenek “euleuh si aki, kalahkah diuk dihareup ningalian awewe nu liwat. itu cai jang mandi geus siap .......” (gimana sih si kakek, malah duduk di depan ngeliatin perempuan yang lewat. Itu air buat mandi sudah siap ......) entah beliau sewot karena si kakek belum mandi atau sewot karena lihat perempuan lain, yang pasti nenek itu ngomel panjang pendek sampai akhirnya si kakek masuk ke dalam rumah untuk mandi.

Salah satu teman perempuan saya pernah dengan sewot mempertanyakan hal ini

“Kenapa ya kalau di Mal tuh mata laki-laki berubah jadi kayak serigala lapar? Memang sih perempuan cantik makin banyak, tapi kan ngeliatnya ngga perlu kayak gitu, kepala sama badan sampe muter ngikutin gerakan itu perempuan. Memang sih kita jug suka ngeliat laki-laki. Mungkin lebih sering daripada laki-laki ngeliat perempuan. Yang ganteng, lucu, apalagi yang badannya ngebentuk bagus, hmm. Tapi kan kita cukup ngelirik aja, ngga perlu sampai noleh, apalagi sampe badannya ikut muter, huh!”

Saya sih cuma diem aja sambil tersenyum. Tapi ternyata unek-unek itu belum selesai

“Coba kalau kita yang ngelakuin hal itu. apa ngga pada sebel tuh laki-laki?”

“Yaa, kalau mau ngelakuin hal yang sama sih terserah aja. Kita kan cuma meneruskan tugas dan bakat yang diberikan oleh ayah kita. kenapa mesti sewot?”

“Memangnya laki-laki ngga keberatan kalau pacarnya ngeliatin cowo' lain?”

“Kenapa mesti keberatan? silakan aja. Paling yang malu perempuannya juga, hehe”

Sementara dari kubu pria, argumen yang hampi pasti terdengar adalah “Tuhan sudah menciptakan wanita dengan bentuk yang sedemikian cantik. Makin hari jumlahnya makin banyak dengan variasi yang semakin canggih. Sementara kita punya mata yang memang di design untuk menikmati keindahan ciptaan Tuhan. Jadi kesalahan kita dimana? Ada mahluk cantik, kita lihat, selesai kan? Masih bagus kita liat perempuan, kalau kita udah mulai ngeliat laki-laki, kan mereka juga yang nanti repot ngga ada yang ngeliatin, hehe”

Yaa, begitulah memang laki-laki. Dengan kemampuan untuk melihat lebih jauh dari rata-rata jarak pandang perempuan, kami punya keistimewaan untuk mendeteksi mahluk cantik dari jarak jauh. Ngiler-ngiler dikit dan bengong bego adalah efek samping yang kadang tidak terhindarkan.

Quotes... inspiring, funny & stupid (well, u know yg mana lah, hahahaha). open ur mind before u read!

Quotes... inspiring, funny & stupid (well, u know yg mana lah, hahahaha). open ur mind before u read!

Tan Malaka - Aksi Massa 1926
"Akuilah dengan yang putih bersih, bahwa kamu sanggup dan mesti belajar dari orang Barat. Tapi kamu jangan jadi peniru orang Barat, melainkan seorang murid dari Timur yang cerdas, suka memenuhi kemauan alam dan seterusnya dapat melebihi kepintaran guru-gurunya di Barat".

Kartini - Suratkepada Nona Zeehander, 18 Agustus 1899
"Bagi saja ada dua macam bangsawan, ialah bangsawan fikiran dan bangsawan budi. Tidaklah yang lebih gila dan bodoh menurut pendapat saya dari pada melihat orang yang membanggakan asal keturunannya".

William James
Be not afraid of life. Believe that life is worth living, and your belief will help create the fact.

Napoleon Bonaparte :
Religion is excellent stuff for keeping common people quiet
Religion is what keeps the poor from murdering the rich.

Give a man a fish and he will eat for a day; teach a man to fish and he will eat for a lifetime; give a man religion and he will die praying for a fish

Steven Weinberg :
With or without religion, you would have good people doing good things and evil people doing evil things. But for good people to do evil things, that takes religion.

Friedrich Nietzsche
"Faith means not wanting to know what is true."

George S. Patton, US general (1885 - 1945)
The More You Sweat in Peace, The Less You Bleed in War

Douglas MacArthur:
"For those who said that a pen is mightier than sword never face an automatic weapon"

Seneca the Younger 4 b.c.- 65 a.d
Religion is regarded by the common people as true, by the wise as false, and by the rulers as useful

Joseph Stalin
Death of a man is a tragedy. Death of a million is a STATISTIC!
Then Devil is with us, and together we will win

Megawati Soekarnoputri
Nabi saja seorang pemimpin, tapi nggak sarjana kok.

Gus Dur:
gitu aja kok repot!

BANG NAPI
KEJAHATAN TIDAK HANYA TERJADI KARENA ADA NIAT DARI PELAKUNYA, TAPI JUGA KARENA ADA KESEMPATAN, WASPADALAH... WASPADALAH!!

huakakakakakakakaka...
nothing personal...